ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności.

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-01 10:28:59 przez Tomasz Kuszpit

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim.
 • Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-31
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Kuszpit.
 • E-mail:
 • Telefon: 75 644 28 72
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
 • Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
  ul. Szpitalna 4
  59-600 Lwówek Śląski
 • E-mail:
 • Telefon: 75 644 28 72
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Dostosowanie wejść do budynków
Wejście główne do budynku znajduje się na parterze i jest dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Dostosowanie korytarzy
Korytarze na piętrach znajdują się na jednym poziomie.
Dostosowanie schodów
Schody nie są dostosowane.
Dostosowanie wind
Brak wind w budynku.
Dostępność pochylni
Brak pochylni w budynku.
Dostępność platform
Brak platform w budynku.
Dostępność informacji głosowych
Brak informacji głosowych w budynku.
Dostępność pętli indukcyjnych
Brak pętli indukcyjnych.
Dostosowanie parkingów
Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacje dodatkowe
Ułatwienia
Dostępność tłumacza języka migowego
Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usługi, powinna zgłosić ten fakt w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim. Termin realizacji usługi nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
• e-mail na adres: ,
• faxem na nr 75 782 26 10,
• drogą pocztową na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski,
• osobiście – u pracownika Zarządu Dróg Powiatowych prowadzącego dany zakres spraw.
Inne informacje i oświadczenia
Biuro znajduje się na I piętrze budynku.
Brak windy.
ZDP znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego, który zaplanował wykonanie windy w roku 2021.
Z głównego korytarza jest dobry dostęp do wszystkich pomieszczeń biurowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kuszpit
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-01 10:24:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kuszpit
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-01 10:28:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kuszpit
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-01 10:35:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1396 raz(y)