ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna w związku z ochroną danych osobowych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim,
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, tel./fax: 75 644-28-72, e-mail: (w skrócie: ZDP w Lwówku Śl.).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Tomasza Kuszpit, z którym można się kontaktować
telefonicznie pod numerem 75 644 28 72 oraz pisemnie na adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Szpitalna 4 lub pod adresem
e-mail: .
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie RODO – w związku z zarządzaniem drogami powiatowymi
w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych i utrzymaniem dróg wojewódzkich w ramach
porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zawartego przez
Powiat Lwówecki z Województwem Dolnośląskim.
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w co najmniej jednym z następujących celów:
a. rozpatrywaniem złożonych wniosków i podań w celu podjęcia przez ZDP w Lwówku Śląskim działań zmierzających
do ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. realizacją zawartych z ZDP w Lwówku Śląskim umów i porozumień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZDP w Lwówku Śląskim w związku z prowadzeniem działalności
jako samorządowej jednostki organizacyjnej powiatu lwóweckiego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane – bez podania
danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym
przepisami prawa jest obligatoryjne.
6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 4, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym
organom lub instytucjom na mocy przepisów prawa.
7. Dane osobowe podlegają okresowemu przeglądowi i są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji
zadań wynikających z przepisów prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
Z uprawnień tych może Pani/Pan skorzystać:
- w odniesieniu do żądania sprostowania (poprawienia) danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane;
- cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych, gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania
Pani/Pana danych;
- w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane
niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte;
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –
może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić
prawidłowość tych danych.
9. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: ), jeżeli
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kuszpit
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-19 10:28:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-19 13:35:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kuszpit
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-22 09:09:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
851 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »